img_e5734

Tilvenning i Eplehagen

I løpet av høsten vil flere nye barn starte i Eplehagen, på ulike avdelinger. Noen barn flytter over til oss fra andre barnehager, andre flytter internt fra småbarn til storbarnsavdeling, og flere små barn begynner i barnehage for aller første gang.

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (rammeplanen 2006, s 16)

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill (rammeplanen 2006, s. 23,25)

Å skape omgivelser som bidrar til å få trygge og glade barn, er hovedmålet i vårt arbeid, og når barna leveres hos oss skal dere være trygge på at de har det godt og trives i barnehagen.

Høsten er en tid med flere endringer på de ulike avdelingene. De minste barna skal nå venne seg til en ny tilværelse i barnehagen. Det er mange inntrykk å fordøye i starten. De skal bli kjent med nye barn og voksne, og venne seg til andre rutiner og omgivelser. Det beste for de aller minste er derfor å ha korte dager den første tiden i barnehage. Høsten er også en overgangsperiode for de som nå har blitt eldst på avdelingen. For de eldste på småbarn har nå flere av vennene startet oppe på storbarnsavdeling, og for de eldste på storbarnsavdeling har mange lekekamerater sluttet i barnehagen og begynt på skolen. I tillegg kommer helt nye barn inn i gruppen som de skal dele de voksnes oppmerksomhet med.

Vi syns det er viktig å dele gruppen nå og da slik at de eldste barna får litt alenetid sammen med en voksen der vi gjør morsomme aktiviteter sammen. Tilsvarende vil de mindre barna få mer boltreplass og ro på avdelingen. Noen ganger vil også de minste være inne på formiddagen for å bli bedre kjent med hverandre, voksne og avdelingen. For å skape trygghet er det viktig at vi observerer, tolker og setter ord på barnas følelser.

 

For å få en stabil og trygg gjeng på de ulike avdelingene, har vi bevisst lagt opp til rolige dager hvor det ikke skjer så mye nå i starten. Faste daglige rutiner skaper trygghet for små barn. Samtidig er det er viktig at vi er fleksible og ser an barnas behov fra dag til dag når vi legger opp hverdagene utover høsten.

I tillegg har vi primærkontaktordningen. Primærkontakten er den som er mest sammen med barnet i tilvenningsperioden. Utover dette har en et ekstra ansvar for å følge med på utviklingen til barnet på ulike områder og videreformidle dette til de andre på avdelingen ved avdelingsmøter.

Trygge foreldre skaper trygge barn. Derfor er det viktig for oss at foreldre føler seg ivaretatt og får tilstrekkelig informasjon. Vi oppfordrer dere til å spørre dersom dere lurer på noe. Alle nye foreldre mottar et velkomstbrev med diverse informasjon om tilvenning, avdelingen og barnehagen, inkludert utstyrsliste og helse- og tillatelsesskjemaer som foreldre fyller ut.

Alle nye foreldre får tilbud om oppstartsamtale ved oppstart i barnehagen.

 

Vi gleder oss til å ønske nye barn og foreldre hjertelig velkommen til barnehagen vår J