0687_3_8d05d6a307a7a7e2a554438e870998eb

Mål for læringsarbeidet i Eplehagen Kanvas-barnehage

Mål for læringsarbeidet i Eplehagen Kanvas-barnehage

Læring i Kanvas-barnehagene er nært knyttet til lek, omsorg og danning i en engasjert hverdag. Kanvas-barnehagene synliggjør arbeidet ved bruk av vår didaktiske modell, der hele læringsprosessen og refleksjon rundt denne gis en større betydning enn tidligere. Denne modellen tydeliggjør viktigheten av at læringen skjer i fellesskapet i barnehagen og at barn skal ha en aktiv deltakerrolle. En god relasjon mellom barn og ansatte er avgjørende for barns læringsutbytte. I Kanvas-barnehagene brukes forskjellige observasjonsmetoder for å se og styrke barns utvikling. Med dette som utgangspunkt har vi valgt å definere 4 mål for læringsarbeidet i våre barnehager, som både sier noe om hvordan læringsmiljøet skal være i Kanvas og hva vi ønsker at barna skal lære i våre barnehager.

Læringsarbeidet i Kanvas-barnehagene:

 

1. preges av trygg tilknytning og støtter barns emosjonelle utvikling
2. legger tilrette for lek og barns språkutvikling
3. er målrettet og preges av bevegelig praksis og pedagogisk improvisasjon
4. gir barn kroppslige erfaringer

 

Læringsmål 1: Vi arbeider for å være tilgjengelige overfor barna slik at de kan komme til oss med ønsker og behov. Det er av stor betydning av vi prater med barna om det som er vanskelig og støtter dem i bearbeiding av følelser. Vi ønsker å hjelpe barna til å reflektere over egne og andres følelser og finne gode løsninger sammen. Et av våre hovedmål er å jobbe for gode relasjoner barna i mellom. Å dele barnegruppene inn i mindre lekegrupper med god voksenkontakt er et ledd i dette. Den fysiske omsorgen i form av et trygt og godt fang å sitte på, klemmer, gode samtaler, trøst osv, er med på å vise barna at vi er glad i og tilgjengelige for dem. I Eplehagen verdsetter vi ulikhet. Barn er ulike og unike, de lærer, forstår og tenker på forskjellige måter. Det er av stor betydning at vi ser hvert enkelt barn og deres behov og ønsker, der de er.

Læringsmål 2:Ved å være tilstede i lek med barna kan vi oppfordre til å bruke språket aktivt i samhandling med hverandre og i konflikthåndtering. Vi ser at barna stadig lærer nye navn og ord i kommunikasjon seg i mellom. De observerer og hermer etter hverandre. Barna får her øvelse i å sette ord på egne følelser og komme frem til gode løsninger sammen. Samlingsstund er en fin arena for språklig utvikling. Eventyr, sangstund, høytlesing av bøker, rim og regler og lek med ord, er gode virkemidler for språkarbeid. Språkutvikling hos det enkelte barn er veldig individuelt. Vi observerer hvor enkeltbarnet står og jobber målrettet der vi ser at det er behov for et ekstra fokus på språket. Det viktigste for å tilrettelegge for et godt språkstimulerende miljø mener vi er tilstedeværende voksne (gjerne i mindre lekegrupper) som er gode språklige forbilder både i form av å selv bruke et rikt språk, og ved å oppfordre barna til å bruke språket aktivt i samhandling. Vi ønsker å vie samtaler med barna full oppmerksomhet. De skal oppleve at det de uttrykker er viktig for omgivelsene.

Læringsmål 3: Vi ønsker å arbeide for å legge tilrette for barns innspill og forslag. Dermed må vi være lydhøre voksne som barna har tillit til og som fanger opp det barna interesserer seg for, og legge tilrette for dette i hverdagen. Fleksibilitet er et viktig stikkord her. Våre planer for månedene fremover er ikke proppfulle av aktiviteter, nettopp for å kunne legge opp hverdagen med fokus på her og nå. Frileken er også sentral i vår hverdag. Barna skal få erfaringer med seg selv som aktive deltagere som blir sett og hørt og har innflytelse på hvordan vi jobber i barnehagen. Det handler om en positiv holdning, en JA-tankegang rundt barnas innspill og ønsker.

Læringsmål 4: Vi ønsker å legge tilrette for et godt fysisk miljø som fremmer barns utvikling. Vi har et stort og fint uteområde med mye naturlig terreng med alt fra gress, pinner, løv, sand, stein, busker og trær i tillegg til akebakker, sklier, husker, sykler, dumper og sandkasser. Her har vi gode muligheter for variert lek og erfaringer med fart og spenning, undring, balanse og testing av egne grenser. Inne er perling, pusling, veving, tegning, klipping mm. blant barnas favorittaktiviteter.

Aktive tilstedeværende voksne som deltar i lek/aktiviteter med begeistring og engasjement er også et viktig virkemiddel i arbeid med dette læringsmålet.

Ved å benytte oss av naturen på tur får barna motoriske utfordringer gjennom å bevege seg i ulendt terreng. Dette kan styrke barns selvfølelse fordi alle finner noe de kan mestre. Å lære barna om kroppen og egne og andres grenser er også et viktig fokus hos oss.

Vi har med andre ord gode muligheter for både finmotoriske og grovmotoriske aktiviteter og utvikling gjennom kroppslige erfaringer i vår barnehage.